Zorgwetten

Het Nederlandse zorgstelsel bestaat sinds 2015 uit vier zorgwetten. 

 1. Zvw (zorgverzekeringswet)
 2. Wlz (Wet langdurige zorg)
 3. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 4. Jeugdwet

Hieronder kunt u een korte omschrijving vinden van de bovengenoemde zorgwetten. 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Onder de Zorgverzekeringswet valt de algemene zorgverzekering. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering te hebben, ook kinderen. Bij de Zvw is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Er vallen verschillende soorten zorg onder deze wet, waaronder:

 • indicatie door medisch specialist/verpleegkundige
 • acute medische zorg zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg
 • thuiszorg middels (wijk-)verpleging en verzorging

Wet langdurige zorg (Wlz)

U komt in aanmerking voor een Wlz als u voor een onbepaalde tijd 24 uur zorg of toezicht nodig heeft in de nabije omgeving. Denk hierbij aan ouderen met dementie, ernstig chronisch zieken of mensen met een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld hersenletsel. Hieronder een korte opsomming van het type zorg wat wordt geboden vanuit de Wlz:

 • verblijf in een instelling
 • persoonlijke verpleging en verzorging in de thuissituatie
 • begeleiding
 • geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • vervoer 
 • gratis gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedere inwoner van Nederland kan beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk en koppelt de aanvraag aan de sociale dienst. Bij de Wmo dient er een eigen bijdrage betaald te worden aan het Centraal Administratie kantoor (CAK). Hieronder een overzicht van de hulp die wordt geboden vanuit de Wmo:

 • ondersteuning bij het participeren in de samenleving
 • beschermd wonen en opvang
 • ontlasten en ondersteuning van mantelzorgers
 • een beschermde woonomgeving voor iemand met een psychische stoornis
 • opvang bij huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn
 • gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner

Jeugdwet

Iedereen onder de 18 jaar kan aanspraak maken op de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet en kent de aanvraag van de sociale diensten toe. Onder deze wet valt bijvoorbeeld:

 • zorg bij een lichte lichamelijke beperking
 • zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking
 • vervoer bij begeleiding
 • kinderbescherming
 • jeugdreclassering
 • gesloten jeugdzorg
Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen